Adatvédelmi szabályzat

1. A szabályzat célja

A jelen adatvédelmi szabályzat tartalmazza az Eladonline Kft. és a Globalaprox Bt. által (Adatkezelő), a www.vilagnyelv.hu (Weboldal) látogatóinak (Felhasználó) nyújtott szolgáltatások keretében végzett személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen adatvédelmi szabályzat tartalmát és egyoldalú kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenysége megfelel a jelen szabályzatban, a hatályos jogszabályokban és etikai szabályzatokban meghatározott elvárásoknak.

2. Adatkezelő személye

Eladonline Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor utca 31. fszt. 3.
Cg.: 01-09-958287
Adószám: 23282944-2-41

Globalaprox Bt.
1138 Budapest, Madarász Viktor utca 31. fszt. 3.
Cg.: 01-06-415875
Adószám: 28600534-1-41

3. Adatkezelés jogalapja és célja

Az Adatkezelő jogalapja a Felhasználó személyes adatainak kezelésére a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok keretei között biztosított, különös tekintettel a következőekre:

 1. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 2. az adatvédelemre (különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmére és az ilyen adatok szabad áramlására) vonatkozó nemzetközi egyezmények, európai uniós jogforrások;
 3. valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 sz. (általános adatvédelmi rendelet) szabályai.

A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. Az adatkezelés célja a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások biztosítása, jó felhasználói élmény nyújtása mellett (Szolgáltatás). E cél megvalósítása a következőeket foglalja magában:

 1. felhasználóbarát, könnyen kezelhető weboldal
 2. statisztikakészítés a felhasználói aktivitásról
 3. felhasználóelégedettség tesztelése és mérése
 4. email nyelvlecke sorozatok
 5. nyelvoktató kiadványok értékesítése
 6. online megtekinthető nyelvoktató anyagok
 7. a Felhasználó azonosítása
 8. kapcsolattartás, hozzájárulás esetén értesítés új szolgáltatásokról vagy termékekről
 9. kapcsolódó rendszerüzenet küldés
 10. az informatikai rendszer technikai fejlesztése
 11. a Felhasználó jogainak védelme

4. A kezelt személyes adatok köre

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét az elektronikus kereskedelmi, számviteli és reklámszabályok befolyásolják, így különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai.

A Szolgáltatás egyes részeinek az igénybevétele személyes azonosításra alkalmas adatok megadása nélkül is lehetséges, azonban bizonyos részek személyes adatok megadásához kötöttek. Az adatok bekérése során az Adatkezelő jelzi a kötelezően és opcionálisan megadandó adatokat. A kötelezően megadandó adatok szükségesek a biztonságos és jogszerű üzemeltetéshez és használatához. A Szolgáltatás következő részeire történő jelentkezés (Regisztráció) során a kötelezően megadandó adatok az alábbiak:

 1. email nyelvlecke feliratkozók esetében
  1. név és
  2. e-mail cím;
 2. terméket vagy szolgáltatást vásárlók esetében
  1. név,
  2. email cím,
  3. telefonszám,
  4. szállítási cím,
  5. számlázási cím és
  6. adószám (feltéve, ha a Felhasználó jogi személy).

A Felhasználó természetesen hozhat olyan döntést, hogy bizonyos adatokat nem kíván megadni, ez azonban azt eredményezheti, hogy a Felhasználó bizonyos szolgáltatásokat nem vehet igénybe vagy nem tudja teljes egészében élvezni azt. Az adatszolgáltatás tehát a Regisztráció vonatkozásában önkéntes és az adatkezelés jogalapja az érintett előzetes hozzájárulása. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

Az Adatkezelő az űrlapokba írt adatokat automatikusan menti. Az elkezdett és félbehagyott rendelések adatai leadott rendelésként kerül kezelésre.

Az Adatkezelő a Szolgáltatás Regisztráció nélküli használata esetén is rögzít bizonyos, a Felhasználóhoz kapcsolódó, esetenként személyes adatként minősülő adatokat a jelen szabályzat 5. pontjában írtak szerint.

A Regisztráció során megadott email címre hirdetést vagy reklámot tartalmazó leveleket az Adatkezelő csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A Felhasználó bármikor leiratkozhat a levelek alján elhelyezett link segítségével.

5. Honlap-látogatottsági adatok kezelése

A Felhasználó számítógépének egyes adatai és IP címe a honlap-látogatottsági adatok generálása, a Szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása céljából naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek. A naplófájlokról statisztika készül és ezek tárolásra az Adatkezelő szerverén. A Felhasználó IP címét az Adatkezelő semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a Felhasználó személye azonosítható lenne.

6. "Cookie-k" (süti-azonosítók) elhelyezése és célja

A Szolgáltatás egyes részeinek használatakor az Adatkezelő kisméretű, a Felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a Felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a Felhasználó azonosítása, a Felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a Szolgáltatás hatékonyságának növelése vagy piackutatás céljából. Az adatfájlok használatának eredményeképpen az Adatkezelőhöz került adatokat az Adatkezelő nem kapcsolja az adott Felhasználót azonosító adataihoz.

A Felhasználónak a böngészőjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak:

 1. beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Adatkezelő cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén,
 2. a cookie-k küldését bármikor megtilthatja.

E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a Felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

7. Az adatkezelés időtartama

A Weboldal használata során megadott személyes adatok kezelése a Regisztráció törléséig tart. Ez a rendelkezés nem érinti a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

8. Az Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogérvényesítési lehetőségek

Felvilágosítás
Az érintettek jogosultak személyes adataik kezeléséről, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, felhasználásáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait tájékoztatást kérni az Adatkezelőtől. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.

Adatmódosítás, adattörlés
A Felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni. A Felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

Leiratkozás, a Regisztráció törlése
A gazdasági reklámot tartalmazó marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként, külön-külön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján, a feliratkozással azonos módon.

Tiltakozás személyes adat kezelése ellen
Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés kizárólag az Adatkezelő vagy mások érdekében történik (kivéve a törvényben elrendelt adatkezelés esetét), vagy ha direkt marketing vagy kutatás céljából kezelik az adatokat.

A Felhasználó a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja: adatvedelem@vilagnyelv.hu

9. Személyes adatok továbbítása és feldolgozása

Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait jogosult továbbítani az alábbi jogi személyek irányába:

 1. DPD Hungária Futárpostai Csomagküldő Szolgáltató Kft.
  Székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 14. B. ép.
  1. Továbbított adatok köre: név, email cím, telefonszám, szállítási cím
  2. Adattovábbítás célja: csomagküldés
 2. Magyar Posta Zrt.
  Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
  1. Továbbított adatok köre: név, szállítási cím
  2. Adattovábbítás célja: csomagküldés
 3. Barion Payment Zrt.
  Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. emelet 5.
  1. Továbbított adatok köre: email cím
  2. Adattovábbítás célja: elektronikus fizetés
 4. Flamingó Market Kft.
  Székhely: 2144 Kerepes, Magtár tér 12.
  1. Továbbított adatok köre: név, számlázási cím, adószám
  2. Adattovábbítás célja: könyvelés

A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

10. Felelősség

Az Adatkezelő együttműködik a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a bíróságokkal a Szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések felderítése és szankcionálása érdekében, és teljesíti a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket.

Amennyiben az Adatkezelő tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértő módon más személy személyes adatait adja meg, az Adatkezelő megteszi a szükséges lépéseket a jogi úton történő felelősségre vonás érdekében.

11. Korlátozások

A 16. életévét be nem töltött vagy az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást.

12. Adatbiztonság

Az Adatkezelő az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít az általa kezelt személyes adatok biztosítására, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

A Felhasználót kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítója és jelszava használatáért, ideértve az azonosító és a jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységet. Ebből kifolyólag javasolt az ilyen azonosító Felhasználóhoz való kapcsolódásának tényét és a kapcsolódó jelszót titokban tartani. Amennyiben a Felhasználó ezeket az adatokat mégis felfedi egy harmadik személy számára, ennek következtében elveszítheti a Szolgáltatás keretében az Adatkezelő által kezelt adatai feletti rendelkezés lehetőségét.

13. Jogorvoslat

Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) fordulhat az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

14. Záró rendelkezések

Az Adatkezelő fenntartja a jogot a jelen adatkezelési szabályzat a Felhasználó értesítése melletti egyoldalú módosítására. Módosítás esetén a módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a Weboldalon. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a Szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.

Az adatok fizikai tárolásának helye az INTEGRITY Kft. által üzemeltetett, 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. alatt található szerverterme.

Budapest, 2018. május 24.